Close

10η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής έργων για την 10η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων.

Στόχος των εκδηλώσεων της Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων είναι η συγκέντρωση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος των δραστηριοτήτων των νέων αρχιτεκτόνων, η ανάδειξη νέων δημιουργών και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής σκέψης και την παραγωγή αρχιτεκτονικού έργου στην Ελλάδα σήμερα.
Στη Biennale γίνονται δεκτές συμμετοχές από διπλωματούχους αρχιτέκτονες ηλικίας έως και 45 ετών που αφορούν σε υλοποιημένα έργα και μη υλοποιημένες προτάσεις, υπό τον όρο ότι αντιστοιχούν σε πραγματικές αναθέσεις μελετών (περιλαμβανομένων και έργων που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς).
Δεν επιτρέπεται η υποβολή σπουδαστικών εργασιών. Όλες οι συμμετοχές θα εκτεθούν και τα έργα που θα επιλεγούν, θα παρουσιαστούν αναλυτικά και θα δημοσιευθούν σε σχετικό κατάλογο που θα εκδώσει το ΕΙΑ.
Παράλληλα, στον χώρο της έκθεσης θα οργανωθεί ημερίδα, με προσκεκλημένους εισηγητές με στόχο την κριτική αποτίμηση του συνόλου των έργων.
Στην 10η Biennale εγκαινιάζεται το Βραβείο κριτικού δοκιμίου για την πορεία της αρχιτεκτονικής στον 21ο αιώνα στην Ελλάδα και τις προοπτικές της. Τα δοκίμια που θα υποβληθούν θα είναι πρωτότυπα και δεν θα έχουν δημοσιευθεί ούτε θα προβλέπεται να δημοσιευθούν πριν την ολοκλήρωση της έκθεσης. Τα βραβευμένα δοκίμια θα δημοσιευθούν στον κατάλογο της έκθεσης.
Η πενταμελής επιτροπή αποτελείται από τους αρχιτέκτονες, Κώστα Αδαμάκη, Νίκο Βρατσάνο, Ζήση Κοτιώνη, Δημήτρη Ποτηρόπουλο και Σοφία Τσιράκη.

Η έκθεση των έργων έχει ήδη προγραμματιστεί στο Μουσείο Μπενάκη οδού Πειραιώς, από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021, παράλληλα με την έκδοση του καταλόγου.

Δείτε την φόρμα συμμετοχής: εδώ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα έργα τους μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2020. Κάθε μελετητής ή ομάδα μελετητών μπορεί να υποβάλει για κρίση τρεις (3) το πολύ προτάσεις, η κάθε μία σε διαφορετικό φάκελο με πλήρη στοιχεία. Στην έκθεση, κάθε μελετητής μπορεί να εκπροσωπηθεί με ένα ή το πολύ δύο (2) έργα.

Για την κάθε πρόταση ζητούνταιτα παρακάτω:
Α. Τα στοιχεία του έργου και του μελετητή (ή των μελετητών) συνοδευόμενα από σύντομο βιογραφικό (100 λέξεις). Αρχείο Word σε ελληνικά και αγγλικά
Β. Μία σελίδα Α4, με τα στοιχεία της μελέτης, δηλαδή σύντομο ιστορικό (εργοδότης, διαδικασία ανάθεσης αν πρόκειται για δημόσιο έργο, στοιχεία του διαγωνισμού αν πρόκειται για διάκριση σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, βαθμός ή προοπτική υλοποίησης της μελέτης), σύνοψη του ζητούμενου κτιριολογικού προγράμματος, ανάλυση των βασικών αρχών σύνθεσης. Αρχείο Word σε ελληνικά και αγγλικά (τα κείμενα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 250 λέξεις σε κάθε γλώσσα)
Γ. Έως τρεις σελίδες Α3, με σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών, αξονομετρικά ή προοπτικά, φωτογραφίες, καθώς και όσα επιπλέον στοιχεία θεωρούν οι συμμετέχοντες χρήσιμα για την κατανόηση της πρότασης. Αρχεία PDF
Δ. Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις τρεις σελίδες Α3, θα πρέπει να αποσταλούν και χωριστά στην ηλεκτρονική τους μορφή (όχι ολόκληρες οι σελίδες Α3, αλλά μεμονωμένα σχέδια, φωτογραφίες κ.λπ.). Αρχεία PDF ή EPS για τα σχέδια και JPG ή TIFF για τις φωτογραφίες σε ανάλυση 300 dpi.
Ε. Συμπληρωμένη τη Φόρμα Συμμετοχής (μπορείτε να την κατεβάσετε στο site του ΕΙΑ)

Για το κάθε δοκίμιο ζητούνται τα παρακάτω:
Α. Τα στοιχεία του συγγραφέα (ή των συγγραφέων) με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο και ηλεκτρονική Διεύθυνση e-mail) συνοδευόμενα από σύντομο βιογραφικό (100 λέξεις).
B. Δοκίμιο: 3.000 λέξεις (γραμματοσειρά Times New Roman, 11 και 1.5 διάστιχο, με τον τίτλο του δοκιμίου με bold). Αρχείο Word σε ελληνικά και αγγλικά.
Γ. Περίληψη: 200 λέξεις. Αρχείο Word σε ελληνικά και αγγλικά.
Δ. Φωτογραφίες: μέχρι δέκα (10) υψηλής ποιότητας εικόνες (300 dpi, JPG ή TIFF).

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αναφέρουν την πηγή της φωτογραφίας και τα δικαιώματα.
Η υποβολή των συμμετοχών θα γίνει η λ ε κτρονικ ά (ψηφιακή υποβολή) μέσω wetransfer ή dropbox μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 16:00.
Το Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής διατηρεί πλήρως το δικαίωμα επανέκθεσης και δημοσίευσης όλου του υλικού που θα υποβληθεί.
Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ε.Ι.Α. στο τηλέφωνο 210-7216670 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@heliarch.gr